در MVC جهت نمایش اطلاعات در View ما از HtmlHelper ها استفاده می کنیم ولی برای نمایش تصاویر هیچ HtmlHelper وجود ندارد به همین دلیل باید خودمان یک HtmlHelper بنویسیم تا بتوانیم تصاویر را نمایش دهیم. ادامه مطلب
Entity Framework در نگارش 7 خود از منابع داده‌ایی جدیدی پشتیبانی میکند(+) . یعنی از Windows Phone، Windows Store و همچنین ASP.NET 5 (اپلیکیشن‌هایی که از NET Core. استفاده می‌کنند) پشتیبانی خواهد کرد. در این نسخه از دیتابیس‌های non-relational نیز پشتیبانی می‌شود. پروایدر SQLite به صورت رسمی توسط تیم ادامه مطلب

صفحه ۳ از ۱۵